A Család- és Gyermekjóléti Központ az EFOP- 3.2.9-16 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése pályázati felhívás kapcsán „Számítunk Rád- Számíthatsz Ránk 2.”címmel EFOP- 3.2.9-16-2016-00071 azonosító számmal megvalósuló tevékenysége.

A program megvalósítási ideje: 2017. október 01. – 2019. március 31.

Elnyert támogatás összege: 30.091.129 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Megvalósító:

Nyitott KAPU-VÁR Térségi Szociális Szolgáltató Központ

székhelye:

9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 12.

Tel: 96/595-088

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Család- és Gyermekjóléti Központ a fent megnevezett projekt- tevékenysége során szociális segítő munkát lát el a programban nevesített köznevelési intézményekben.

Ügyfélfogadás rendje:

A nevesített intézményekben a tanév rendjéhez igazodva, a köznevelési intézmény működési rendjébe illeszkedően.

Ellátási területe:

 • -          Király-tó Óvoda és Bölcsőde
 • -          Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda
 • -          Kapuvár Térségi Általános Iskola
 • -          Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium
 • -          Soproni Szakképzési Centrum Berg Gusztáv Szakközépiskolája
 • -          Beledi Általános Iskola
 • -          Beledi ÁMK Napközi Otthonos Óvoda
 • -          Mihályi Általános Iskola
 • -          Mihályi Napfény Óvoda

Projekt céljának meghatározása és az elérendő célokhoz szükséges tevékenységek bemutatása:

Több szempontból is indokolttá vált az iskolai- óvodai szociális segítő tevékenység bevezetése:

 • - Jelenlegi gyermekvédelmi rendszer nem győzi a problémák kezelését és a folyamatos prevenció működtetését
 • - Gyermekszegénység kezelése
 • - Gyermekbántalmazás kezelése
 • - Konfliktusok, társadalmi különbségek
 • - Etnikai kisebbség helyzete
 • - Az agresszió problémája
 • - A mediatizált társadalom okozta problémák

Mindezek a tények olyan problémákat generálnak, amelyre az iskolának valamilyen módon reagálnia kell, hogy alapfeladatát végrehajthassa. A gondok halmozottan, nagy mennyiségben jelentkeznek, melyeket hagyományosan, pedagógiai eszközökkel nem lehet kezelni, szükségessé vált a szociális szakértelem megjelenése az iskolákban.

Az iskolai szociális munka kiterjesztése a városi oktatási intézmények mellett a kisebb települések intézményeire is. Ezzel a városban és a falvakban tanuló gyermekek egyenlő esélyt kapnak a problémáik, nehézségeik kezeléséhez.

Önálló szakterület kialakítása, önálló szakember foglalkoztatása a gyermekjóléti rendszerben. Ez idáig az iskolai szociális munkát végző családsegítő munkatárs, a családgondozás és terepmunka mellett töltötte be az oktatási intézményekben ezt a szerepet. Az időhiány miatt a valódi iskolai szociális munka hiányzott.

Az iskolai szociális munka elsősorban egy prevenciós szolgáltatás. Ezért kiemelten fontos, hogy az oktatási intézményekben jelen legyen. A problémák jelentkezése szempontjából lényegtelen hogy a hátrányos helyzetű település iskolájáról, vagy elitiskoláról beszélünk. Problémák, traumák, krízisek bárhol, bárkivel történhetnek, nem társadalmi helyzettől függ azok jelentkezése.

A kompetencia határok megfelelő kezelése. Amennyiben a szociális munkás úgy ítéli meg, hogy egy olyan típusú, mértékű problémával találkozik, ahol összetett családgondozói munkára van szükség, akkor jelzéssel él a család és gyermekjóléti szolgálat felé.

A problémák korai felismerésének elősegítése. Az iskola számos társadalmi probléma forrása. Magyarországon az iskolai szociális munka az új típusú szolgáltatások közé tartozik. Szükségszerűsége nem megkérdőjelezhető. Napjaink globalizált társadalmában a problémák között a rendszerhez kapcsolódó elmaradottság, a kiskorúakhoz és tanulókhoz kapcsolódó bántalmazás, erőszak, az integrált oktatás problémái, a városi és falusi gyermekek viselkedési problémái, a család átalakulása, a gyermekszegénység, a tanulók mentális egészsége, az iskola szerepköre felfogásának megváltozása, az identitás alapú tanulói szerepkörök sokféle problémát jelentenek. Ezek korai felismerése, a problémák mielőbbi kezelésének megkezdése elengedhetetlen.

Professzionális segítő rendszeres jelenléte az iskolákban, aki átfogó

 • - jogi (gyermekvédelem, annak intézményrendszere; szociális jog, családi támogatási formák, szociális intézményrendszer, stb.),
 • - szociális (társadalmi veszélyeztető tényezők, közösségi erőforrások mobilizálásának természete stb.)
 • - pszichológiai (személyiségfejlődés, családi fejlődési szakaszok nehézségei, konzultációs technikák, gyermekek veszélyeztetésnek, elhanyagolásnak, bántalmazásának figyelmeztető tünetei stb.)

ismeretekkel, illetve készségekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik számára, hogy a gyermek fejlődését veszélyeztető problémákat korán felismerje.

Szükség esetén az iskolai szociális munkás a problémákat egyénileg illetve további szakemberekkel együttműködve kezeli. Az egyéni segítségnyújtás, tanácsadás keretében olyan bizalmi légkörben dolgozik a szakember, mely lehetővé teszi a gyermekek, fiatalok teljes megnyílását. Azonban előfordul, hogy a probléma megoldása érdekében további szakemberek bevonására van szükség, illetve a probléma jellegéből adódóan jelzési kötelezettség keletkezik. Ebben az esetben az iskolai szociális munkás, mint az interprofesszionális team tagjaként vesz részt a további munkában.

Fontos cél a költséghatékonyság, hisz az iskolai szociális munkát végző szakember multidiszciplináris tudással rendelkezik. A szociális munkás professzió egyik lényegi eleme a multidiszciplináris tudás, a szakmaközi szakma. Ez alatt azt értjük, hogy - például az iskolapszichológushoz képest - több ismerettel rendelkezik a jogi és társadalmi kontextusokról ugyanakkor tanácsadói (konzultációs munka, segítő beszélgetés) tevékenységre is képes, amellyel az egyszerűbb, hosszabb terápiát nem igénylő pszichológiai problémákat is kezelni tudja, míg a valóban terápiás beavatkozásokat igénylő eseteket a megfelelő szakintézménybe delegálja.

Közvetlen segítségnyújtás a társadalmi, szociológiai illetve szociálpolitikai és jogi ismeretei által a problémák megoldásában.

A környezet támogató erőforrásainak igénybevétele. Az iskola közreműködése a gyerekek szocializációja szempontjából alapvető, az azonban vitathatatlan, hogy ma az iskolák, a pedagógusok, segítség nélkül nem tudnak megfelelni annak a kihívásnak, amit a felmerülő sokszor halmozottan megjelenő szociális problémák jelentenek. Az iskolai szociális munka különböző modellekkel dolgozik a gyermek, az iskola és a környezet viszonyrendszerében. Az iskolai szociális munkás összekötő az otthon, az iskola és a közösség között, és mint az iskola tagja speciális szolgáltatásokkal tudja segíteni és támogatnia diákokat a tanulás és a szocializáció folyamatában.

A szolgáltatás személyi feltételei:

2 fő óvodai-iskolai szociális segítő; 1 fő heti 40 órában és 1 fő heti 30 órában.

A pályázati program kiírása szerint 1 fő szociális segítő 1500 fő gyermek ellátását végzi.

A szolgáltatás tárgyi feltételei:

Az iskolai szociális munkás rendelkezésére bocsájtott helyiséggel szemben számos elvárás fogalmazódik meg. Első és legfontosabb, hogy olyan helyiség álljon rendelkezésre, melyet kizárólag a segítő szakember használ. Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor fontos, hogy az iskolai szociális segítő ügyfélfogadási idejében, a helyiségben csak ő tartózkodjon, biztosítva ezzel az anonimitást, bizalmi légkört és a titkok tartást. Lényeges, hogy a helyiség könnyen megközelíthető, szünetben is elérhető legyen. A barátságos, színes légkör megteremtése fontos a gyerekek, fiatalok szimpátiájának elnyeréséhez.

A tájékoztatás módja:

- plakátok, szóróanyagok, melyek a szociális segítő tevékenység igénybevételéről adnak tájékoztatást, illetve aktuális csoportos és közösségi programokról

- Az intézmény Facebook oldalán, helyi média útján.

Feladatellátás módja:

1. Tanácsadás keretein belül, egyéni tevékenységek

 1. a.szülőknek gyermeknevelés és a családi élet más problémát okozó területein, óvodában jelentkező problémák kapcsán, gyermek eltérő fejlődésével kapcsolatban;
 2. b.információnyújtás elérhető szolgáltatásokról, jogokról, a szociális rendszer működéséről, ügyintézésben való segítségnyújtás, pályaorientációs tanácsadás;
 3. c.közvetítés a szülő és az óvodapedagógus, pedagógus közötti konfliktusban, részvétel a pedagógus és a szülő közötti megbeszélésen;
 4. d.közvetítés különböző szolgáltatások eléréséhez;
 5. e.pedagógus konzultációs lehetőség biztosítása;
 6. f.krízisintervenció;
 7. g.tanulók számára nyújtott egyéni tanácsadás, információnyújtás;
 8. h.a probléma megoldásában való segítségnyújtás, egyéni tanácsadás a gyermekek, fiatalok számára.
 1. 2.Csoportban végzett munka keretein belül
 2. a.gyermek megfigyelése csoporthelyzetben;
 3. b.szülőcsoportok szervezése, vezetése;
 4. c.csoportfoglalkozás megtartása gyermekek, fiatalok számára (társas kapcsolataik építésének vagy fejlődésének elősegítése, prevenciós tevékenység végzése);
 5. d.kommunikációs kompetencia fejlesztésének támogatása
 6. e.az óvodai és iskolai, valamint kollégiumi csoportban jelentkező nehézségek problémák kezelésének, megoldásának támogatása;
 7. f.szabadidős programok, kirándulások szervezése gyermekek és szüleik számára

 

 1. 3.Közösségi munka keretein belül
 2. a.együttműködés kialakítása az intézmény más segítő szakembereivel (team);
 3. b.együttműködés a partner intézményekkel;
 4. c.részvétel a nevelőtestületi ülésen, köznevelési intézmény által szervezett rendezvényeken, projektekben stb.;
 5. d.részvétel a szülői értekezleteken, tanácsadás a szülői értekezlet megszervezésben;
 6. e.együttműködés az köznevelési intézményen belül működő szülői szervezettel;
 7. f.iskolaorientált közösségi munka megszervezése.

A pályázatban beírt ifjúságvédelmi őrjárat is folyamatosan működött a projekt teljes ideje alatt. Délelőtti őrjárat célja, az iskolakerülő gyermekek felkutatása, ilyen gyermekkel az elmúlt időszakban nem találkoztak. Az éjszakai őrjárat célja pedig, a felnőtt felügyelet nélkül szórakozó 14 év alatti gyermekek, illetve szüleik figyelmének felhívása a szabadidő hasznos eltöltésére. Az elmúlt időszakban 4 kiskorú esetében jelzett a szociális segítő a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnak. 1 esetben 14 év alatti kiskorú felnőtt felügyelet nélkül tartózkodott éjszaka közterületen, 3 esetben 14-18 év közti fiatal túlzott alkoholfogyasztása miatt került sor jelzésre.