Család- és Gyermekjóléti Központ

Család- és Gyermekjóléti Központ

A Család- és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási ideje: munkanapokon 7.30-15.30-ig

Család- és Gyermekjóléti Központ céljai és feladatai:

- A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el.  

- Tájékoztatja a gyámhivatalt a gyermek veszélyeztetettségére vonatkozó körülményekről, kezdeményezi, illetve javasolja a gyermek védelembe vételét, vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét.

- Elkészíti a védelembe vett gyermek egyéni gondozási-nevelési tervét, szervezi a megvalósítását.

- Szükség esetén javasolja a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtását, valamint pénzfelhasználási tervet készít.

- Javaslatot tesz, tervet készít a gyermek tankötelezettség teljesítésének előmozdítására.

- Javaslatot tesz a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására.

- Fiatalkorú által elkövetett bűncselekmény esetén javaslatot tesz a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére.  

- Együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását.

- A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében családgondozást végez – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához

- Utógondozást végez – az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve – a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez.

- A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat nyújt.  

- Utcai, lakótelepi szociális munkát végez, ifjúságvédelmi őrjárat keretében.

- Kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást - ide nem értve a 62/E. § és a 132. § (6) bekezdése szerinti közvetítői eljárást – biztosít.

- Gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálatot működtet.

- Jogi tájékoztatásnyújtást biztosít.

- Pszichológiai tanácsadást biztosít.

- Családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát biztosít.

- Szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára.

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásai:  

Iskolai szociális munka.

Meghatározott napokon és óraszámban az intézmény által biztosított helyiségben végzett segítő tevékenység.

- Prevenció, a mentálhigiénés szemlélettel való problémamegoldás, segítségnyújtás.

- Továbbirányítás párkapcsolati, tanár-diák, szülő-gyermek konfliktus, deviancia, szenvedélyszer használata (dohányzás, alkohol-, kábítószer-fogyasztás), szuicid késztetés stb. esetén.  

- A tanulók, pedagógusok, és szülők számára is hozzáférhető szaksegítség nyújtása.

- A gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök munkájának szakmai erősítése.

- Hatékony és gyors információáramlás iskolakerülő diákokról, velük kapcsolatos problémák  

észleléséről

 

Kapcsolattartási ügyelet:

A kapcsolattartási ügyelet célja a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas, semleges hely biztosítása, illetve emellett:

- Konfliktuskezelő, segítő szolgáltatás nyújtása.

- Gyermekvédelmi közvetítő eljárás (mediáció) biztosítása.  

A szolgáltatás igénybevételének alapja:

- Bírósági vagy gyámhivatali döntés, amelynek során a kapcsolattartás helyszíneként

megjelölték a Család- és Gyermekjóléti Központ kapcsolattartási ügyeletét.

 

Készenléti szolgálat:

A készenléti szolgálat célja a Család- és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítségnyújtás, tanácsadás vagy

tájékoztatás.   

Hétfő- vasárnapig, 0-24 óráig hívható telefonszám: 06304279020

 

Ifjúságvédelmi őrjárat:

Az utcai és lakótelepi szociális munka célja a magatartásával a testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, a szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő, gyermek speciális segítése, illetve a lakóhelyéről önkényesen eltávozó, vagy gondozója által a lakásból kitett, ellátás és felügyelet nélkül maradó gyermek felkutatása, lakóhelyére történő visszakerülésének elősegítése, szükség esetén átmeneti gondozásának vagy gyermekvédelmi gondoskodásban részesítésének kezdeményezése.

A CSGYK az érintett gyermekek lakókörnyezetében, az általuk látogatott közterületeken, szórakozóhelyeken, egyéb színtereken végez megkereső munkát.

Célja az iskolakerülés, csavargás, alkohol és kábítószer fogyasztás megelőzése, visszaszorítása.

Munkaformája a Rendőrkapitányság munkatársaival közös, összehangolt ellenőrzések.